FEŠRR vzdelávala študentov zo 6 univerzít

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Študenti z univerzít  z Číny, Kirgyzstanu, Kazachstanu, Talianska, Chorvátska a Slovenska sa v dňoch 26.júna až 1.júla 2017 zúčastnili letnej školy organizovanej našou fakultou v rámci projektu IUCLAND No: 561841-EPP-1-2015-1- IT-EPPKA2-CBHE-JP (www.iucland.eu)
 koordinovaného Centrom medzinárodných programov na FEŠRR. 

Témou letnej školy bola  vysoko aktuálna problematika  degradácie pôdy. Letná škola, na ktorej sa zúčastnilo 30 zahraničných študentov a 12 zahraničných profesorov prebiehala pod odbornou gesciou prof. RNDr. Pavla Bieleka, DrSc. z Katedry udržateľného rozvoja na FEŠRR. Okrem zahraničných profesorov, študentom prednášali aj učitelia z našej fakulty  a to prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc., prof. Ing. Dušan Húska. Csc.,  z FZKI doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. V rámci praktickej časti študenti navštívili Kolíňany, kde si najprv prezreli  bioplynovú stanicu v sprievode Ing. Tomáša Giertla z katedry regionálnej bioenergetiky a následne navštívili výskumnú bázu s odborným výkladom o rýchlorastúcich drevinách od Ing. Martina Hauptvogla, PhD. z katedry udržateľného rozvoja.

Späť