Na FEŠRR úspešne prebieha realizácia projektu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – projekt technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11 – Príprava nových kapacít pre EŠIF 1 - Exkurzia na inštitúciách EÚ

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Študenti Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa v rámci realizácie projektu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1 č.OPTP-PO1-SC1-2016-11, ktorého koordinátorkou je pani dekanka doc.Ing.Oľga Roháčiková,PhD., zúčastnili v dňoch 16.5-18.5.2018 na odbornej exkurzii v Bruseli. Exkurzia bola plánovanou súčasťou v rámci výučby predmetov Základy politiky súdržnosti v EÚ a SR a Politika súdržnosti SR – príležitosti a ohrozenia. Exkurzie sa zúčastnilo 18 študentov, účastníkov vzdelávacieho projektu a pedagógovia FEŠRR Ing.Ľubica Rumanovská,PhD. a Ing.Monika Gubáňová,PhD. V rámci exkurzie navštívili študenti Európsky parlament a Európsku komisiu v Bruseli. Na Európskom parlamente sa oboznámili s fungovaním Európskeho parlamentu, činnosťou európskych poslancov a súčasnými aktivitami EP v oblasti regionálnej a kohéznej politiky EÚ a mali možnosť si prezrieť priestory rokovacej sály Európskeho parlamentu. Na Európskej komisii privítala študentov zástupkyňa Generálneho riaditeľstva pre komunikácia Adriana Janíčková, ktorá zorganizovala plnohodnotný program návštevy pre študentov a zároveň ich oboznámila s úlohami a fungovaním Európskej komisie. Zástupca Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO) Radoslav Lipták informoval študentov o aktivitách a politike súdržnosti EÚ v oblasti investovania do európskych regiónov a miest. Vedomosti študentov z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky rozšíril zástupca Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo Georgios Mathioudakis. Veľmi zaujímavé boli aj informácie o možnostiach získania stáže na Európskej komisii. V rámci projektu, ktorého cieľom je príprava nových kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy umožnila odborná exkurzia študentom FEŠRR zlepšiť svoje nadobudnuté vedomosti týkajúce politiky súdržnosti EÚ a fungovania európskych inštitúcií vo vzťahu k národným orgánom a poskytla im priestor pre diskusiu s pracovníkmi DG REGIO zaoberajúcimi sa problematikou štrukturálnych a investičných fondov na úrovni EÚ. Študenti diskutovali o stave prebiehajúceho programového obdobia 2014-2020 na úrovni EÚ, o realizácii projektov EŠIF na úrovni EÚ a aj o pripravovanom budúcom programovom období po roku 2020 a plánovaných prioritách EÚ v oblasti EŠIF. Odborná exkurzia z pohľadu získania nových informácií a vedomostí prispela k naplneniu cieľa projektu a ku skvalitneniu a úspešnej príprave študentov pre prax v oblasti EŠIF. V rámci pobytu v Bruseli si študenti prezreli aj múzeum Európy a historickú časť mesta Brusel.

Späť