Prax - zdroj inšpirácie a reálnych požiadaviek

vložil: FEŠRR Administrátor počet komentáov: 0

Potreba interakcie vzdelávacieho systému a praxe neustále rastie. Nároky praxe na praktické vedomosti a zručnosti absolventov sa zvyšujú. Je preto dôležité, hľadať vhodné cesty a spôsoby, ako naplniť túto potrebu a zintenzívniť kontakty medzi vzdelávacím procesom, študentmi a praxou.

Dňa 20.10.2017 diskutovali pedagógovia Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka s odborníkmi na tému „spolupráca univerzity a praxe“. Zo živej výmeny názorov zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy,  regionálnych rozvojových agentúr, Národnej siete rozvoja vidieka SR a záujmových združení vznikli mnohé podnetné námety na ďalšiu spoluprácu univerzitných pracovísk v oblasti vzdelávania, organizovania praxí, riešenia spoločných projektov a publikovania. Diskusia potvrdila, že kontakt s praxou je pre nás zdrojom inšpirácie a reálnych požiadaviek.

Jana Jarábková

Späť