XV. Svetový kongres agrárnych právnikov UMAU

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Na poľskej Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani sa v období od 18 do 22 septembra 2018 konal v poradí už pätnásty medzinárodný kongres agrárnych právnikov „UMAU“ (Unione Mondiale degli Agraristi Universitari) s tematickým zameraním na súčasné výzvy v agrárnom práve v kontexte globalizácie, regionalizmu a lokality. Kongresu sa zúčastnilo 150 akademických zástupcov univerzít z celého sveta. Tematické zameranie kongresu poukázalo prostredníctvom svojich účastníkov na význam vzdelávania v oblasti agrárneho práva na poľnohospodárskych univerzitách. Prednášky a rokovania v sekciách boli okrem vzdelávacieho rozmeru zamerané aj na výsledky výskumných úloh zúčastnených krajín Okrem odborných otázok vlastníctva, ochrany a užívania poľnohospodárskej pôdy sa prezentácie z Európskych univerzít a univerzít z Južnej Ameriky zamerali na ochranu potravín, politiku EÚ v tejto oblasti, administratívno-právne obmedzenia chovu domácich zvierat, právne aspekty prepravy zvierat v EÚ, ale aj na Brexit, poľnohospodárstvo a decentralizáciu. Zástupcovia univerzít z Južnej Ameriky prezentovali problematiku opatrení proti degradácie pôdy ako globálnej výzvy pre právo , či význam geografických indikácií v súčasnom kontexte agrárneho podnikania.

Na svetovom kongrese sa zúčastnili aj pedagógovia Katedry práva FEŠRR, SPU v Nitre, z ktorej doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. vystúpila s príspevkom o Užívaní poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Medzinárodný kongres svojou vysokou vedecko-odbornou kvalitou umožnil jeho účastníkom výmenu skúseností a podnetné diskusie o spoločných problémoch agrárneho práva, no v neposlednom rade i rozšírenie medzinárodných kontaktov našej fakulty a univerzity v prospech ďalších foriem spolupráce.

V poradí ďalší – XVI. kongres sa uskutoční v roku 2020 v Nikaragui.

Viac informácii na https://www.15umau.org/

Späť