Kontakt na SPU

Riaditeľ BUP na Slovensku 
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Katedra trvalo udržateľného rozvoja,
Fakulta Európskych Štúdií a Regionálneho Rozvoja
Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre
Mariánska ul., 949 76 Nitra
e-mail: Alexander.Feher@uniag.sk
Tel.: +421 37 641 5626

Administrácia BUP
Ing. Norbert Floriš
Centrum medzinárodných programov
Fakulta Európskych Štúdií a Regionálneho Rozvoja
Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
e-mail: Norbert.Floris@uniag.sk
Tel.: +421 37 641 5081

O programe

Program Baltickej Univerzity (BUP) je program medzinárodnej spolupráce v regióne Baltického mora, do ktorého patrí aj Slovensko, a to vďaka malej ploche nášho územia, z ktorého rieky Dunajec a Poprad odtekajú cez Vislu do Baltického mora.

Hlavným cieľom programu je ochrana životného prostredia, udržateľného rozvoja a demokracie v Baltickom regióne. Na naplnenie týchto cieľov Baltická Univerzita plánuje a zabezpečuje predmety týkajúce sa životného prostredia, udržateľného rozvoja a ekológie v Baltickom regióne.

V súčasnosti je do BUP zapojených viac ako 220 univerzít a výskumných pracovísk zo 14 krajín. Všetky zapojené univerzity vyučujú predmety ponúkané Centrom Baltickej Univerzity vo Švédsku a pre výučbu používajú rovnaké študijné materiály, rovnaké video snímky a rovnakú metodiku výučby, v kombinácii s audio konferenciami a konferenciami vybraných študentov v rôznych mestách regiónu a pracovnými stretnutiami učiteľov zameraných na skvalitnenie vzdelávacieho procesu.

Centrum BUP sa nachádza vo Švédsku v meste Uppsala. Súčasnou riaditeľkou Centra BUP je Christine Jacobsson. Medzi hlavné úlohy Centra BUP patria:
- Plánovanie a realizácia kurzov BUP
- Tvorba a poskytovanie študijných materiálov
- Spolupráca s univerzitami a ostatnými inštitúciami
- Organizovanie konferencií, seminárov a ďalších aktivít pre učiteľov a študentov
- Výskum
- Hľadanie nových cieľov spolupráce, atď.

V ostatných 13 krajinách sa nachádzajú regionálne centrá, ktoré koordinujú univerzity v danej krajine. Na Slovensku sa Regionálne centrum Programu Baltickej Univerzity nachádza na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre.
Súčasným riaditeľom Centra BUP na Slovensku je doc. Ing. Alexander Fehér, PhD, ktorý prevzal túto úlohu v máji 2008. Úlohou riaditeľa na Slovensku je koordinácia všetkých zapojených univerzít na Slovensku, výučba predmetov Baltickej Univerzity, komunikácia s ostatnými vyučujúcimi predmetov BUP na SPU a ostatných slovenských univerzitách, riadenie chodu kancelárie BUP, komunikácia s Centrom BUP vo Švédsku, atď.

Krajiny zapojené do programu BUP: Švédsko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Rusko, Ukrajina, Litva, Bielorusko, Lotyšsko, Nórsko, Estónsko, Česká Republika, Poľsko, Slovensko

Ponúkané predmety na SPU v roku 2016/2017

V akademickom roku 2016/2017 ponúkame nasledujúce kurzy:
 
Zimný semester:
Názov kurzu: Trvalo udržateľný rozvoj Baltického regiónu (The Sustainable Baltic Region)
Vyučujúci: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD. (sandfeher@gmail.com)
Termín: streda 13,30-16,30 
Miestnosť: FF-01

Letný semester

Názov kurzu: Ľudia Baltic.regiónu-kultúra,spoločnosť,politika (Peoples of the Baltic-culture,societes,politics)
Vyučujúci: Ing. Martin Hauptvogl, PhD. (martin.hauptvogl@uniag.sk)
Termín: streda 13,30-16,30 
Miestnosť: FF-01

Názov kurzu:Životné prostredie BUP (Environmental Science)
Vyučujúci: Ing. Mariana Eliašová, PhD. (mariana.eliasova@uniag.sk)
Termín: streda 15,30-18,30
Miestnosť: EM-11 

Všetky predmety organizuje a materiálne zabezpečuje Centrum Baltickej univerzity (BUP) v Uppsale. Hore uvedené predmety sa vyučujú na SPU v akademickom roku 2016/2017 a všetci študenti FEŠRR si ich môžu zvoliť ako voliteľné. Keďže väčšina učebníc a ostatných učebných pomôcok je v angličtine, základnou požiadavkou pre záujemcov o predmety BUP je dobrá znalosť anglického jazyka. Po úspešnom absolvovaní ktoréhokoľvek predmetu BUP dostane každý študent medzinárodný diplom z Uppsalskej Univerzity podpísaný riaditeľkou Baltickej Univerzity Paola Lindroos a rektorom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD.
 
Okrem toho BUP ponúka najlepším študentom možnosť zúčastniť sa študentských konferencií, ako aj ďalších aktivít, napr. plavba loďou po Baltickom mori s cieľom spoznať regióny v okolí Baltického mora.
Viac sa dozviete na: http://www.balticuniv.uu.se/

Newsletters & Oznamy

Home & News (Newsletters)
V dňoch 19. - 23. septembra 2017 sa v rámci Programu Baltickej univerzity uskutoční v poľskom Rogowe letný kurz "SDG 11: Towards Sustainable Cities and Municipalities - the Circular Economy Approach and Urban Ecology" V prípade záujmu sa študenti môžu na kurz zaregistrovať do 30.7.2017 na http://www.hszg.de/hochschule/managementsysteme/umweltmanagement/mach-mit/veranstaltungen-und-aktionen.html.

V dňoch 27.11 - 1.12 2017 sa v poľskom Rogowe uskutoční tréning pre doktorandov zameraný na trvalo udržateľný rozvoj. V prípade záujmu je potrebné zaslať prihlášku e-mailom na  baltlodz@info.p.lodz.pl, najneskôr do 18.9.2017. BUP Teachers Conference “Sustainable Tourism for Development” 19-23 March 2017 in Zhovkva, Lviv Region,Ukraine
Application form
 
4th PhD Students Training
Interdisciplinary-Multicultural-International Rogow, Poland, 28nd November 2016 to 2nd December 2016.
 

Centrum Baltickej univerzity

Odkaz: http://www.balticuniv.uu.se/

Program Baltickej Univerzity aj na Youtube:http://www.youtube.com/user/Balticuniversity