Koordinátor pre zahraničných študentov

Ing. Veronika Dalkovičová, Dekanát FEŠRR SPU, Tr. A Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. č. 037/641 5757, email: veronika.dalkovicova@uniag.sk

Podmienky prijatia na štúdium pre uchádzačov zo zahraničia:

Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Na prijímacom pohovore je zahraničný uchádzač povinný preukázať  znalosť slovenského jazyka (certifikát alebo absolvovanie písomnej skúšky).

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Doklad (potvrdenie/nostrifikácia) vydáva Okresný úrad (odbor školstva) v SR, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla fakulty, ak žiadateľ nemá udelený pobyt v SR.