Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností z prostriedkov MŠVVaŠ SR pre študentov FEŠRR dennej formy štúdia dosiahnutých za predchádzajúci akademický rok 2016/2017

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v súlade s § 96a Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. Na základe Metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v kalendárnom roku 2018 motivačné štipendium prizná študentom v prvom a druhom stupni štúdia a to najviac desiatim percentám študentov v študijných programoch v dennej forme štúdia.

V uvedenej súvislosti si skontrolujte vážený študijný priemer v priložených zostavách. Uvedené zostavy budú podkladom pre pridelenie motivačného štipendia.

 V navrhnutej j zostave sa nájdete podľa ID- kódu študenta.

V prípade rozdielu je potrebné odstrániť chybu a vykonať nápravu u pedagóga vyučujúceho daný predmet.

 

Termín úpravy zmien je do 15.03.2018.

Po tomto termíne vaše pripomienky nebudú akceptované!!

 

 Informácia o motivačnom štipendiu

je platná pre študentov 2. a 3. ročníka I. stupňa štúdia a študentov 1. a 2. ročníka II. stupňa štúdia v dennej forme štúdia.

 

Zároveň Vás žiadame o zaslanie čísla účtov vo forme IBANu, na ktoré Vám bude poukázané motivačné štipendium na email

veronika.dalkovicova@uniag.sk

 

       

                                                                             Ing. Žaneta Pauková, PhD.

                                                                        prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

 

 

Prílohy:

Zostava pre pridelenie motivačného štipendia v akad. r. 2017/18 - Bc. štúdium

Zostava pre pridelenie motivačného štipendia v akad. r. 2017/18 - Ing. štúdium

 

 

Späť