Podmienky prijímacieho pohovoru

Základné podmienky
V zmysle § 56 Zákona č. 131/ 2002 Z. z. je základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium
- výsledok maturitnej skúšky (max. 40 bodov za priemer 1,0, resp. 0 bodov za priemer 3,0), 
- úspešná reprezentácia na celoslovenskom, resp. medzinárodnom súťažnom kole olympiády z predmetov: matematika, ekonómia, biológia, chémia alebo cudzí jazyk (umiestnenie uchádzača na 1. až 3. mieste; reprezentant SR) – max. 30 bodov,
- štátna skúška z cudzieho jazyka (resp. ekvivalent štátnej skúšky) – max. 30 bodov.
alternatívou, ktorá nahrádza výsledok maturitnej skúšky je absolvovanie nepovinného testu SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné študijné predpoklady),  s dosiahnutým výsledkom percentil viac ako 50 (vrátane), za podmienky, že uchádzač o štúdium úspešne absolvoval maturitnú skúšku.

Spôsob overenia splnenia ďalších podmienok prijatia na štúdium
Prijímacie pohovory s uchádzačmi budú zabezpečovať komisie menované dekankou FEŠRR.
Na prijímacom pohovore komisie overia splnenie podmienok prijatia na štúdium na základe predložených dokladov a doplnia potrebné údaje v prihláške s návrhom predsedu komisie na prijatie, resp. neprijatie uchádzača.
Poradie uchádzačov na štúdium v jednotlivých študijných programoch 1. stupňa je stanovené,  podľa dosiahnutého počtu bodov (výsledok maturitnej skúšky, úspešná reprezentácia na celoslovenskom, resp. medzinárodnom súťažnom kole olympiády, štátna skúška z cudzieho jazyka) s možnosťou započítania nepovinného testu SCIO (viac na www.scio.cz). Uchádzači o štúdium 1. stupňa (bakalárskeho), ktorí na nepovinnom teste SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné študijné predpoklady) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane) budú prijatí na štúdium. Výsledky budú odovzdané hlavnej prijímacej komisii zostavenej z členov vedenia fakulty, zástupcu akademického senátu fakulty a študenta fakulty.
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie rozhoduje dekan fakulty na základe poradia a plánovaných počtov pre jednotlivé študijné programy a formy štúdia. Dekan fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uvedením v prihláške na štúdium. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných alebo iných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia môže dekan fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné kapacity.   V prípade, že sa nenaplní plánovaný počet miest na príslušný študijný program, budú prijatí, podľa zváženia kompetentného orgánu, aj ďalší uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi na štúdium

V prípade nedostatku uchádzačov o študijné programy FEŠRR môže dekan:

-  akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách,
- ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov.

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej a/alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade prihlášky na štúdium so všetkými prílohami, ako aj poplatok za prijímacie konanie budú uchádzačovi o štúdium vrátené.

Podmienky prijatia na štúdium pre uchádzačov zo zahraničia
Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Na prijímacom pohovore je zahraničný uchádzač povinný preukázať  znalosť slovenského jazyka (certifikát alebo absolvovanie písomnej skúšky).
Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Doklad (potvrdenie/nostrifikácia) vydáva Okresný úrad (odbor školstva) v SR, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla fakulty, ak žiadateľ nemá udelený pobyt v SR.