Podmienky prijímacieho pohovoru

Podmienky prijatia na štúdium

Základné podmienky

V zmysle § 56 Zákona č. 131/ 2002 Z. z. je základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

  • výsledok maturitnej skúšky (max. 40 bodov za priemer 1,0, resp. 0 bodov za priemer 3,0). Alternatívou, ktorá nahrádza výsledok maturitnej skúšky, je absolvovanie nepovinného testu SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné študijné predpoklady), s dosiahnutým výsledkom percentil viac ako 50 (vrátane), za podmienky, že uchádzač o štúdium úspešne absolvoval maturitnú skúšku (percentil 50 a viac = 40 bodov).
  • úspešná reprezentácia na celoslovenskom, resp. medzinárodnom súťažnom kole olympiády, umiestnenie uchádzača na 1. až 3. mieste; reprezentant SR – 30 bodov, ostat. 10 bodov.
  • štátna skúška z cudzieho jazyka (resp. ekvivalent štátnej skúšky) – 30 bodov.

Spôsob overenia splnenia ďalších podmienok prijatia na štúdium

Prijímacie pohovory s uchádzačmi budú zabezpečovať komisie menované dekankou FEŠRR.

Na prijímacom pohovore komisie overia splnenie podmienok prijatia na štúdium na základe predložených dokladov a doplnia potrebné údaje v prihláške s návrhom predsedu komisie na prijatie, resp. neprijatie uchádzača.

Poradie uchádzačov na štúdium v jednotlivých študijných programoch 1. stupňa je stanovené podľa dosiahnutého počtu bodov (výsledok maturitnej skúšky, úspešná reprezentácia na celoslovenskom, resp. medzinárodnom súťažnom kole olympiády, štátna skúška z cudzieho jazyka), s možnosťou započítania nepovinného testu SCIO (viac na www.scio.cz). Výsledky budú odovzdané hlavnej prijímacej komisii zostavenej z členov vedenia fakulty, zástupcu akademického senátu fakulty a študenta fakulty.

O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie rozhoduje dekan fakulty na základe poradia a plánovaných počtov pre jednotlivé študijné programy a formy štúdia. Dekan fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uvedením v prihláške na štúdium. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných alebo iných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže dekan fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné kapacity.                V prípade, že sa nenaplní plánovaný počet miest na príslušný študijný program, budú prijatí, podľa zváženia kompetentného orgánu, aj ďalší uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi na štúdium.

V odôvodnených prípadoch môže uchádzač najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním prijímacieho konania požiadať D-FEŠRR o umožnenie prijímacieho konania prostredníctvom SKYPE pohovoru.

Dekan FEŠRR môže:

  • akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách,
  • ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov.

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej a/alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov.

Podmienky prijatia na štúdium pre uchádzačov zo zahraničia  

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce stredoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do prvého roku  bakalárskeho stupňa štúdia. Doklad (potvrdenie/nostrifikácia) vydáva Okresný úrad (odbor školstva) v SR, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla fakulty, ak žiadateľ nemá udelený pobyt v SR.