Termin podania prihlasky a prijimacie konanie

Termín podania prihlášky:  do 16.júna 2017

Na jednej prihláške je možné sa prihlásiť na dva študijné programy v jednej forme štúdia v rámci jedného poplatku prijímacieho konania.

Prijímacie konanie na II. stupeň:  14. júla 2017

Povinnými prílohami k prihláške:

  • životopis,
  • originál výpisu známok potvrdený študijným oddelením(okrem uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia na FEŠRR  SPU v Nitre),
  • overená kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia (okrem uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia na FEŠRR SPU v Nitre),
  • doklad o úhrade poplatku za spracovanie prihlášky.