Termin podania prihlasky a prijimacie konanie

Termín podania prihlášky: do 14. júna 2019

Na jednej prihláške je možné sa prihlásiť na dva študijné programy v jednej forme štúdia v rámci jedného poplatku prijímacieho konania.

 

Prijímacie konanie na II. stupeň: 12. júla 2019

Povinnými prílohami k prihláške sú:

  • životopis,
  • originál výpisu známok potvrdený študijným oddelením (okrem uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia na FEŠRR SPU v Nitre),
  • overená kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia (okrem uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia na FEŠRR SPU v Nitre),
  • doklad o úhrade poplatku za spracovanie prihlášky.