Termín podania prihlášky a prijímacie konanie

Termín podania prihlášky:  31. marca 2018

Termín podania dodatočnej prihlášky: 27. júla 2018 

Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na dva študijné programy v jednej forme štúdia v rámci jedného poplatku prijímacieho konania.

Prijímacie konanie na I. stupeň: 13. - 14. júna 2018

Dodatočné prijímacie konanie: 17. augusta 2018

Povinnými prílohami k prihláške: životopis, overená kópia maturitného vysvedčenia, doklad o úhrade poplatku.

Adresa pre posielanie prihlášok:   Kancelária pre štúdium a celoživotné vzdelávanie D-FEŠRR SPU v Nitre

                                                     Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra  

Poplatok za prijímacie konanie:

  • elektronická prihláška: 35 EUR
  • papierová prihláška:     40 EUR