Termín podania prihlášky a prijímacie konanie

Termín podania prihlášky:                              31. marca 2019

Termín podania dodatočnej prihlášky:           26. júla 2019

 

Na jednej prihláške je možné prihlásiť

sa na dva študijné programy v jednej

forme štúdia v rámci jedného poplatku

prijímacieho konania.

 

Prijímacie konanie na I. stupeň:                     12. - 13. júna 2019

Dodatočné prijímacie konanie:                        16. augusta 2019

 

Povinnými prílohami k prihláške sú:               životopis, overená kópia maturitného

                                                                        vysvedčenia, doklad o úhrade poplatku.

 

Adresa pre posielanie prihlášok:                    Kancelária pre štúdium a celoživotné vzdelávanie D-FEŠRR

                                                                  SPU v Nitre

                                                                  Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

 

Poplatok za prijímacie konanie:                     elektronická prihláška: 35 EUR

                                                                       papierová prihláška:     40 EUR