Postup pri podaní žiadosti a formuláre k žiadosti o inauguráciu za profesora na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja v študijnom odbore Environmentálny manažment