Štátna skúška

Štátne inžinierske skúšky sa v ak.r. 2016/2017 uskutočnia v dňoch 22.5. - 26.5. 2017

Predmety štátnych skúšok v II. stupni štúdia v akademickom roku 2016/2017

1. Študijný program: ROZVOJ VIDIEKA A VIDIECKÉHO TURIZMU (denná forma)


2. Študijný program: MANAŽMENT ROZVOJA VIDIECKEJ KRAJINY A VIDIECKEHO TURIZMU (externá forma)

Povinný súborný predmet:
- Miestny rozvoj (Ekonomika a financovanie územných samospráv, Manažment a marketing územných samospráv)
- Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (Rozvoj vidieka, Vidiecky cestovný ruch)

Povinne voliteľný súborný predmet:
- Kohézna politika (Kohézna politika, Legislatíva EÚ)
- Politika EÚ v oblasti životného prostredia
(Legislatíva EÚ – Právo EÚ, Politika EÚ v oblasti životného prostredia)

VK - Okruhy otázok súborných predmetov inžinierskych štátnych skúšok v akademickom roku 2016/2017


3. Študijný program: ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO (denná a externá forma)

Povinný súborný predmet:
- obhajoby diplomovej  práce (predmet Diplomová práca) –10 kreditov
- Environmentálne manažerstvo II (Integrovaný manažment prírodných zdrojov, Environmentálne manažérske systémy, Environmenálny audit a certifkácia) –10 kreditov

EM - Okruhy otázok súborných predmetov inžinierskych štátnych skúšok v akademickom roku 2016/2017